O nás

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

je novovzniknuté centrum zaradené v sieti zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023 https://datawrapper.dwcdn.net/qsvdc/6/ 

Tvorí ho tím kvalitných odborníkov v oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie.
Súkromné centrum poradenstva a prevencie je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, diagnostickú, terapeutickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich rodinám, učiteľom a vychovávateľom.

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú činnosť.

Starostlivosť je zameraná na optimalizáciu ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, na optimalizáciu starostlivosti o rozvoj nadania, úpravu porúch psychického vývinu a porúch správania.

Centrum poskytuje preventívny program DRUHÝ KROK zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1.stupni základných škôl.

Zameraním našej starostlivosti sú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami – poruchou pozornosti, učenia, hyperaktivitou, s pervazívnymi vývinovými poruchami, deti so zdravotným oslabením a dlhodobo choré deti.

Naše služby poskytujeme klientom od ich útleho veku až po ukončenie prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Užitočné informácie

 • Parkovanie

  Vážení návštevníci centra,

  pripomíname Vám, že centrum sa nachádza v parkovacej lokalite „Ružová dolina“, kde je nutné si od 08:00 hodiny ráno do 17:00 hodiny poobede hradiť parkovné.

  Parkovné môžete uhradiť nasledovne:

  1. V najbližšom parkovacom automate (pri kúpalisku Delfín)

  2. prostredníctvom aplikácie PAAS – návod nájdete tu – https://paas.sk/platba/

Naše ciele

“Umením je dokázať, že každé dieťa môže byť úspešné…..”

Naše Súkromné centrum poradenstva a prevencie vzniklo na základe potreby poskytovať komplexné služby klientom, ktorých vývin je z akýchkoľvek dôvodov v niektorej oblasti odlišný od normy.

Pri práci vychádzame z nového trendu pozitívnej psychológie a pedagogiky. Zároveň sme nadviazali na inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní, s ktorým máme dlhoročné skúsenosti na našej Paneurópskej súkromnej základnej škole – inštitúcia v experimentálnom overovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Inklúzia pre nás znamená možnosť rozvíjať individuálny potenciál všetkých detí, žiakov a študentov v rôznych životných situáciách.

Hlavným cieľom Súkromného centra poradenstva a prevencie je poskytovať komplexné poradenstvo rodinám a klientom.  

Hlavnou náplňou našej práce je odborná činnosť :

 • poradenská činnosť,
 • psychologická činnosť,
 • špeciálno-pedagogická činnosť,
 • logopedická činnosť  

Odborné činnosti sú zamerané na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Tím odborníkov

Zakladateľkou centra je PhDr. Veronika Bisaki, PhD., ktorá má dlhoročné skúsenosti, nie len v oblasti psychologického ale aj pedagogického pôsobenia.

Náš tím tvoria odborní zamestnanci : psychológovia, špeciálni pedagógovia a logopéd. Pri našej práci sa snažíme využiť naše skúsenosti a vedomosti z oblasti vývinu a výchovy detí, ktoré sme nadobudli dlhoročnými skúsenosťami. V duchu pozitívnej psychológie sa pri individuálnej aj skupinovej práci usilujeme poskytnúť odbornú pomoc, včasnú diagnostiku,  rannú starostlivosť rodinám a klientom nášho centra.

Odborníci poskytujúci služby:

 • PhDr. Veronika Bisaki, PhD. MBA –  riaditeľ Súkromného centra poradenstva a prevencie
 • Prof. Eva Gajdošová, PhD. – psychológ
 • Mgr. Kristína Prosuchová – logopéd
 • Mgr. Katarína Hauková – špeciálny pedagóg
 • Mgr. Veronika Lopúchová – psychológ
 • Mgr. Monika Rovňáková – špeciálny pedagóg
 • Mgr. Rebeka Farkašová – psychológ

Napíšte nám