Tréning fonematického uvedomovania podľa EĽKONINA

Rozvíjanie jazykových schopností

Metodika, pomocou ktorej sa dieťa učí uvedomovať si hláskovú štruktúru slov na základe počutia. Hravou formou učíme deti, že slová sa skladajú zo slabík a hlások a systematicky posilňujeme ich predčitateľské schopnosti.

Pre koho je kurz určený?

 • pre deti v predškolskom veku
 • pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • pre deti s oneskorovaním vo vývine reči
 • pre deti s narušeným vývinom reči
 • pre bilingválne deti
 • pre rizikové a potenciálne rizikové deti
 • pre deti s vývinovými poruchami

CHARAKTERISTIKA METODIKY

 1. U detí sa vytvára motivácia a záujem o čítanie ako také
 2. Základ čítania súvisí s odhalením vzťahu medzi písmenami a hláskami v slovách. Metodika má dve časti – prvú venovanú hre s hláskami a druhú – hre už aj s písmenami.
 3. Metodika je vhodná pre všetky deti s jazykovými deficitmi vo vývine reči, ktoré bývajú často skryté.
 4. Deti sa najprv naučia chápať hláskovú štruktúru hovorených slov, až potom sa učia, ako sa dajú tieto hlásky označiť písmenami

Deti sa učia systematicky prostredníctvom hry a spolupráce v malej skupine detí chápať princípy a pravidlá ako sa z hlások tvoria slová, a ako sa dajú hovorené slová zapísať písmenami. Metóda takto rozvíja myslenie a poznávacie schopnosti detí.